Affärsetiks- och jämställdhetspolicy

Beges har som mål att ständigt hålla en god relation till kunder och leverantörer genom en god affärssed. Vi vill agera gott och att vara ärlig och agera utifrån en grundrespekt för våra medmänniskor.

 • Vårt jämställdhetsarbete utgår ifrån att kvinnor och män oavsett etnisk, kulturell bakgrund, ålder, funktionshinder och sexuell läggning erbjuds samma möjligheter att utvecklas så att deras personliga resurser kommer till sin rätt.
 • Gör vårt bästa med att uppfylla utlovade lösningar och andra villkor med hänsyn tagen till kundens behov.
 • Utföra och leverera tjänster på ett professionellt sätt.
 • Inte sprida konfidentiell information om avtalspart till tredje part.
 • Bemöter kunder och medarbetare med öppenhet, respekt och ödmjukhet.
 • Inte diskriminerar någon på grund av kön, sexuell läggning eller etnisk och kulturell bakgrund.
 • Direkt bemöter och hanterar situationer där konflikter uppstår och alltid ha en öppen dialog.
 • Vi ska uppträda på ett korrekt och ärligt sätt mot kunder, medarbetare och vår omvärld.
 • Genom vårt uppträdande upplevas som seriösa i branschen.
 • Följer de etiska reglerna som är kutym inom branschen.
 • Lön sätts enligt gällande kollektivavtal med hänsyn till erfarenhet och kompetens.
 • Ha ett väl inarbetat miljötänkande.