MAKT-mål

Miljömål

  • Våra transporter och övrig verksamhet, ska ske på ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt. Vi ska med stor omtanke om miljön, utföra våra transportuppdrag.

Arbetsmiljömål

  • Företaget har som mål att samtliga anställda ska trivas med sitt arbete och sin arbetsmiljö samt att antalet tillbud, olyckor och skador ska minska och att ingen arbetstagare ska drabbas av ohälsa.

Kvalitetsmål

  • Företagets verksamhet skall bedrivas så att vi har nöjda kunder, som pratar positivt om oss. Vi skall upprätthålla en hög kvalité på de tjänster som vi utför.

Trafiksäkerhetsmål

  • Företaget har som mål att inte orsaka några olyckor, inga allvarligt skadade eller dödsfall i trafiken.